Nieuws

Lees hier het laatste nieuws over de verdubbeling van de N33 Midden. Meld u ook aan voor onze emailnieuwsbrief en volg ons op Twitter!

2 extra alternatieven vanuit omgeving

18 apr

Op 18 april zijn de definitieve alternatieven voor de Verkenning van de verdubbeling van de N33 Midden gepresenteerd aan de deelnemers van de ontwerpsessies en klankbordgroepen. In totaal nemen we zeven alternatieven mee in de effectenonderzoeken die in de komende maanden worden uitgevoerd. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau, die in 2016 ter visie lag, ging uit van drie alternatieven. Op basis van wensen uit de omgeving zijn hier vier extra alternatieven bijgekomen.

De afgelopen maanden hebben we intensief samengewerkt met belangenvertegenwoordigers en direct omwonenden. Tijdens interactieve ontwerpsessies konden deelnemers hun wensen en belangen kenbaar maken. Zo is het alternatief van werkgroep Tjuchem verder uitgewerkt tot Alternatief X1. En ontstond er vanuit de werkgroep Landbouw een nieuw tracé, Alternatief X2. U kunt de alternatieven hier bekijken.

Kansrijke alternatieven
‘We hebben mensen uitgedaagd om te zeggen wat ze wél willen en hen letterlijk aan de tekentafel gezet’, vertelt Ina de Lange, omgevingsmanager van de N33 Midden. ‘Dat dit twee kansrijke alternatieven heeft opgeleverd is een prachtig resultaat.’

Effectenonderzoeken
De komende maanden wordt onderzoek gedaan naar de effecten op de omgeving, zoals luchtkwaliteit, geluid, landschap, natuur, etc. Op basis van de onderzoeksresultaten wegen we de alternatieven tegen elkaar af. In het najaar presenteren we de resultaten hiervan aan alle belanghebbenden. U kunt dan ook reageren via ons omgevingsplatform. Eind dit jaar besluiten de bestuurders over het Voorkeursalternatief. Dit wordt begin 2018 ter instemming aan de Provinciale Staten voorgelegd.

Alternatieven D en G uit Voorverkenning

27 feb

Naar aanleiding van de zienswijzen op de Nota Reikwijdte en Detailniveau worden er twee extra alternatieven meegenomen in de Verkenning. Het gaat om de alternatieven D en G uit de Voorverkenning. In eerste instantie werden deze ontwerpen niet verder uitgewerkt, omdat ze minder oplossend vermogen hebben dan de ontwerpen voor een volledige verdubbeling.

Maar volgens de Wet milieubeheer moeten we alle alternatieven onderzoeken die technisch maakbaar, betaalbaar en in principe probleemoplossend zijn. Hier is in een zienswijze op gewezen. Alternatieven D en G voldoen aan deze criteria en worden daarom net als de bestaande alternatieven nader onder de loep genomen. Op deze manier worden alle alternatieven, die aan de wettelijk gestelde criteria voldoen, gelijkwaardig in de Milieu Effectrapportage (MER) beschreven.

Bestuurders op werkbezoek in de regio

27 feb

Op uitnodiging van de werkgroep Tjuchem brachten bestuurders Fleur Gräper (gedeputeerde provincie Groningen) en Diederik de Jong (DG Bereikbaarheid Ministerie IenM) een werkbezoek aan het gebied. Zij werden daarbij vergezeld door wethouders Van Bostelen (Appingedam) en Boersma (Slochteren). Het programma voor het werkbezoek is samen met een aantal leden van de klankbordgroepen opgesteld en voorbereid.

Onder de bezielende leiding van Siert van der Laan maakten zij een rondreis door de dorpen langs de N33. Er werd letterlijk en figuurlijk stilgestaan bij de Geerlandweg, het Schildmeer en het punt waar de drie verdubbelingsalternatieven starten. Na een wandeling door het bos van Tjuchem kwam het gezelschap aan bij het dorpshuis waar de Werkgroep Tjuchem een presentatie gaf over het werkontwerp dat zij hebben bedacht. “Zie Tjuchem niet als obstakel dat jullie moeten doorkruisen, maar zie ons ook als gemeenschap en economie waar in geïnvesteerd mag worden.” luidde de boodschap.

De werkgroep Tjuchem bracht daarnaast ook de aandachtspunten en kansen voor Steendam en buurtschap Blokstad onder de aandacht. LTO-lid Nico Vieveen vertelde in een persoonlijke verklaring over de impact op en belangen van de landbouw.

Daarna werd de weg vervolgd naar het bedrijventerrein Fivelpoort waar Harrie Hoek (Eemsdelta/ EZ) en Eduard Mulder (Fivelpoort) vertelden over de belangen voor de economie van de verdubbeling in Noordoost Groningen en de vele kansen die het bedrijfsleven ziet op het gebied van duurzaamheid met deze verdubbeling. Hun advies: “Verbind de verdubbeling van de N33 met de initiatieven in de regio.”

Klankbordgroepen opgericht

27 feb

Op de dag van de duurzaamheid, 10 oktober 2016, vond de startbijeenkomst van de klankbordgroepen plaats. Tijdens de startbijeenkomst zijn er vier klankbordgroepen gevormd voor ondernemers, omwonenden, weggebruikers en landbouw & natuur.

De leden gingen die avond aan de slag met het thema duurzaamheid. Dat dit thema enorm leeft in de regio bleek wel weer uit de vele kansen die aangedragen zijn. De N33 als living lab voor smart mobility, hergebruik van materialen, aanleg van glasvezel combineren met de werkzaamheden van de N33 en de uitrol van 5G zijn enkele voorbeelden van de ideeën.

Naast ideeën voor duurzaamheid hebben de leden van de klankbordgroepen ook aandachtspunten en kansen voor de verdubbeling aangedragen. Voorbeelden hiervan zijn landbouwverkeer door de dorpen, geluid, sluipverkeer en kansen voor de lokale economie.

Samen aan de ontwerptafel

27 feb

Op 16 februari jl. vond de eerste ontwerpsessie plaats voor belangenvertegenwoordigers van de omwonenden en bedrijven. Ook de mensen die in hun zienswijze hebben aangegeven betrokken te willen worden waren uitgenodigd. De opkomst was dan ook hoog. De belangrijkste ontwerpkeuzes zijn voorgelegd aan de groep. De ontwerpen zijn hier terug te zien.

Voor de aansluiting bij Siddeburen zijn twee mogelijke oplossingen geschetst waarvan optie B duidelijk de voorkeur van de aanwezigen had. Over de oplossing ter hoogte van het bedrijventerrein Fivelpoort waren de meningen veel meer verdeeld. Hier zijn dan ook vooral alle belangen zorgvuldig in kaart gebracht. Alle input wordt meegenomen in de verdere uitwerking van de ontwerpen. Tijdens een tweede ontwerpsessie in maart worden de bijgewerkte tekeningen getoetst bij de deelnemers.