Nieuws

Lees hier het laatste nieuws over de verdubbeling van de N33 Midden. Meld u ook aan voor onze emailnieuwsbrief en volg ons op Twitter!

Uitnodiging vervolgsessie ontwerp landschap

1 feb

Uitnodiging vervolgsessie ontwerp en landschap omgeving Appingedam

Op 29 en 31 oktober 2018 waren er de eerste sessies voor ontwerp en landschap voor het
Zuidelijk en het Noordelijk deel van de N33 Midden. Op 26 en 28 november zijn er vervolgsessies geweest voor het Zuidelijke deel en voor het Noordelijke deel ‘Huisweersterbos en de omgeving Steendam/Tjuchem’.
De vervolgsessie voor het gedeelte rondom Appingedam is vanwege de lopende discussie rond de zuidelijke aansluiting van Appingedam en ontsluiting Fivelpoort uitgesteld. Nu er over een definitief voorkeursalternatief is besloten nodigen we u uit voor een vervolgsessie op 13 februari over de verdere uitwerking van het ontwerp en het landschapvoor de omgeving Appingedam.

Tijdens de plenaire start koppelen we de stand van zaken uit de eerdere sessies terug. Dit gaat over zowel het wegontwerp als over landschap. Daarbij staan we ook stil bij de resterende ontwerpvragen.Na het plenaire deel gaan we in kleinere groepen uiteen, kijken we naar deelgebieden en horen we graag uw ideeën en wensen.

Bijeenkomst: Woensdag 13 februari 2019
Locatie: Centrum Kabzeel, Dijkstraat 77, 9901 AP Appingedam

Programma:
19.15 uur: Inloop
19:30 uur: Terugkoppeling stand van zaken en input eerste sessie
20:00 uur: Start sessies ontwerp en landschap
21:30 uur: Einde bijeenkomst

U hoeft zich niet aan te melden!

Uitnodiging ontwerpsessies

19 okt

In de volgende planfase wordt het Voorkeursalternatief op grond van de Tracéwet uitgewerkt tot een (Ontwerp)Tracébesluit (OTB). Dit is de fase waarin het ontwerp verder wordt gedetailleerd. Om dit te kunnen doen is input uit de omgeving belangrijk. Hiervoor zijn twee bijeenkomsten georganiseerd op maandag 29 oktober en woensdag 31 oktober, waarin wij een beroep doen op de lokale kennis van omwonenden en belanghebbenden. 

Sessies
Voor deze ontwerpbijeenkomsten is een eerste splitsing gemaakt van het traject in Zuid (maandagavond 29 oktober) en Noord (woensdagavond 31 oktober). De grens tussen Zuid en Noord ligt aan de zuidrand van het Huisweersterbos. Lees alle informatie over de sessies in de nieuwsbrief en meld je snel aan! 

Definitieve keuze
Op 10 oktober 2018 heeft het Bestuurlijk Duo een definitieve keuze gemaakt voor een Voorkeursalternatief. Deze keuze is op 16 oktober door Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen vastgesteld. Het definitieve Voorkeursalternatief met de Nota van Antwoord wordt ter instemming voorgelegd aan Provinciale Staten van de provincie Groningen. De stukken en vergaderingen vindt u op de website: www.provinciegroningen.nl

Definitieve keuze: alternatief X1

15 okt

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Gedeputeerde Staten (GS) van Groningen hebben het Voorkeursalternatief voor het project verdubbeling N33 Midden vastgesteld. Er is definitief gekozen voor alternatief X1 dat uit de omgeving is aangedragen. Het alternatief scoort het beste op verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de Eems/Dollard regio, en kent ook een groot draagvlak in de omgeving. Ook biedt dit alternatief de beste kansen voor herstel van de oorspronkelijke landschaps- en kavelstructuur. Nadat in januari 2018 de keuze voor het X1 alternatief was gemaakt, volgde een consultatieronde met de omgeving. Ook is een extra advies gevraagd van de commissie m.e.r. en zijn varianten voor de zuidelijke ontsluiting Appingedam verder bekeken. Het voorstel voor alternatief X1 wordt nu ter instemming voorgelegd aan Provinciale Staten.

  • Het volledige persbericht over de definitieve keuze van het alternatief lees je hier.
  • Een kaart van de X1 vind je hier
  • Nota van Antwoord kun je hier bekijken.

 

Positief advies commissie m.e.r.

27 sep

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport eerste fase voor de N33 Midden opnieuw beoordeeld, nadat de aanvulling op de MER is voorgelegd. De Commissie stelt vast dat er nu voldoende informatie is voor de keuze van een voorkeursalternatief. Met dit advies kan de definitieve tracékeuze gemaakt worden.

Hier leest u de rapportage Verkenning/1e fase MER, aanvulling MER en het advies van de Commissie m.e.r. Het persbericht van de Commissie m.e.r. over dit advies kunt u hier lezen.

Binnenkort informeren wij u over het de besluitvorming van het definitieve Voorkeursalternatief.

Informatiebijeenkomst quickscan

14 sep

Op vrijdag 14 september (16.00 uur) is er een informatiebijeenkomst over de resultaten van de quickscan aansluiting Appingedam gehouden.

In opdracht van het bestuurlijk duo is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de aansluiting Appingedam te optimaliseren.

Aanleiding
Bij het voorgenomen besluit van het voorkeurstracé zijn er zorgen uitgesproken door ondernemers, bewoners en gemeente Appingedam over de bereikbaarheid van o.a. verschillende bedrijven en het centrum van Appingedam. In opdracht van het bestuurlijk duo heeft het projectteam van de N33-Midden gezocht naar mogelijkheden om deze aansluiting te optimaliseren. Een eerste inventarisatie met een aantal ondernemers en de gemeenten Appingedam en Delfzijl heeft geleid tot 5 mogelijke varianten op de huidige aansluiting. De varianten zijn onderzocht en de uitkomsten van de quickscan zijn tijdens deze bijeenkomst gepresenteerd en er was gelegenheid om vragen te stellen.

Besluitvormingsproces
Deze bijeenkomst is vooral bedoelt om direct betrokkenen te informeren over de uitkomst van de quickscan. De uitkomsten met reacties nemen wij mee voor het bestuurlijk duo. Het proces rond het advies van de commissie m.e.r. wordt volgende week afgerond en de besluitvorming door het bestuurlijk duo staat voor 10 oktober a.s.

Was u er niet bij? Lees hier dan de presentatie terug.

Rapportage quickscan leest u hier

Consultatieronde voorkeursalternatief

28 mrt

Alternatief X1 is eind januari als voorlopig voorkeursalternatief gekozen. Van 16 februari tot en met 16 maart 2018 kon iedereen reageren op het voorkeursalternatief en het Verkenningenrapport. Eénenvijftig belanghebbenden hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en hebben een zienswijze ingediend.

 

De reacties hadden betrekking op o.a. bereikbaarheid, verkeersveiligheid, natuur, geluid, waterhuishouding, lichthinder. Ook zijn er diverse voorstellen gedaan voor ontwerpaanpassingen voor specifieke situaties. De reacties worden, waar mogelijk, meegenomen bij de verdere uitwerking van het Ontwerp-tracébesluit. Belanghebbenden die een reactie hebben gegeven, ontvangen eind april een persoonlijk antwoord in de zogenoemde Nota van Antwoord.

 

Goede sfeer op informatiebijeenkomsten
Op dinsdag 20 februari en op donderdag 22 februari jl. zijn er informatiebijeenkomsten geweest in Siddeburen en Appingedam. In totaal hebben we zo’n 250 belangstellenden in een goede sfeer mogen ontvangen. Er zijn goede vragen gesteld, ideeën geopperd en ook zorgen gedeeld.

Definitief voorkeursalternatief Begin april maken de bestuurders een definitieve keuze voor een voorkeursalternatief. Hierbij worden de reacties uit de omgeving meegenomen. In juli wordt het definitieve voorkeursalternatief voorgelegd aan Provinciale Staten.           

Reageren op voorgenomen voorkeursalternatief

16 feb

Van 16 februari tot en met 16 maart 2018 kan iedereen reageren op het voorgenomen voorkeursalternatief X1 en de effectenstudie. Hier vindt u alle documenten en rapporten van de effectenstudie. De folder en het document onderbouwing voorgenomen voorkeursalternatief geven een duidelijke samenvatting van de keuze voor alternatief X1 en de belangrijkste resultaten van  effectenonderzoek.

Informatiebijeenkomsten
Om u goed te informeren over de keuze voor het voorgenomen voorkeursalternatief en de effectenstudie worden er twee bijeenkomsten georganiseerd:
20 februari 2018 in Rehoboth, Oudeweg 70 te Siddeburen
22 februari 2018 in het ASWA gebouw, Burgemeester Klauckelaan 16 te Appingedam
Tussen 17.00 en 20.00 uur kunt u binnenlopen om u te laten informeren. Om 17.30 uur en 19.30 uur vinden er plenaire presentaties plaats.

U kunt op de volgende manieren reageren:
Tijdens de informatiebijeenkomsten kunt u mondeling reageren bij de notulist. Stuur uw reactie digitaal naar N33midden@provinciegroningen.nl of per post naar Provincie Groningen, t.a.v. project N33 Midden, postbus 610, 9700 AP Groningen. U kunt ook reageren op het omgevingsplatform via de rode knop ‘nieuw melding’.

Rapporten inzien
Van 16 februari tot en met 16 maart kunt u het Verkenningenrapport en de 1e fase MER inzien bij:
Het provinciehuis van de provincie Groningen, Sint Jansstraat 4 te Groningen
– Het stadskantoor Appingedam, Wilhelminaweg 14 te Appingedam
– Het gemeentehuis Midden Groningen, Hoofdweg 10a te Slochteren
– Het gemeentehuis Midden Groningen, Kerkstraat 2 te Muntendam
– Het gemeentehuis Midden Groningen, Gorecht-Oost 157 te Hoogezand
– Het gemeentehuis Delfzijl, Johan van Den Kornputplein 10 te Delfzijl

Volg het project ook op Twitter via @N33Midden

 

 

Informatiebijeenkomsten op 20 en 22 februari 2018

8 feb

Eind januari is alternatief X1 als voorgenomen voorkeursalternatief gekozen. Van 16 februari tot en met 16 maart 2018 kan iedereen reageren op het voorgenomen voorkeursalternatief en het Verkenningenrapport/eerste fase Milieueffectrapportage (MER). Na deze consultatieronde wordt, mede op basis van de reacties, het definitieve voorkeursalternatief gekozen. Vervolgens wordt dit ter instemming voorgelegd aan Provinciale Staten.

Informatiebijeenkomsten
We organiseren twee informatiebijeenkomsten over het voorgenomen voorkeursalternatief. Op dinsdag 20 februari is er een informatiebijeenkomst in zalencentrum Rehoboth in Siddeburen en op donderdag 22 februari in het ASWA- gebouw in Appingedam. Belangstellenden kunnen tussen 17.00 en 20.00 uur binnenlopen om zich te laten informeren. Om 17.30 uur en 19.30 uur vinden er plenaire presentaties plaats.

Rapporten inzien
De rapporten liggen van 16 februari tot en met 16 maart 2018 ter inzage op de volgende locaties:
– Het provinciehuis van de provincie Groningen, Sint Jansstraat 4 te Groningen
– Het stadskantoor Appingedam, Wilhelminaweg 14 te Appingedam
– Het gemeentehuis Midden Groningen, Hoofdweg 10a te Slochteren
– Het gemeentehuis Midden Groningen, Gorecht-Oost 157 te Hoogezand
– Het gemeentehuis Delfzijl, Johan van Den Kornputplein 10 te Delfzijl

Reageren
U kunt van 16 februari tot en met 16 maart a.s. reageren op het Verkenningenrapport/ 1e fase MER en het voorkeursalternatief. Stuur uw reactie digitaal naar N33midden@provinciegroningen.nl of per post naar Provincie Groningen, t.a.v. project N33 Midden, postbus 610, 9700 AP Groningen. U kunt ook reageren op het omgevingsplatform.

 

 

 

Alternatief van inwoners heeft voorkeur bij de verdubbeling N33 Midden

24 jan

Het Rijk en de provincie Groningen willen de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam verdubbelen en hebben daarvoor een aantal mogelijke alternatieven onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat de verdubbeling van de N33 Midden het meest gunstig is op basis van alternatief X1. Dit alternatief scoort het beste op verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de noordelijke regio, twee belangrijke doelen van de verdubbeling. Dit maakten provincie Groningen en het Ministerie van I&W vandaag bekend. Alternatief X1 is aangedragen door omwonenden uit de werkgroep Tjuchem en snijdt de bocht in het huidige tracé af.

Bij het onderzoek in 2016 werd aanvankelijk uitgegaan van drie alternatieven. Naar aanleiding van een aantal zienswijzen op de gepubliceerde Notitie Reikwijdte en Detailniveau zijn toen alternatieven D en G uit de Voorverkenning toegevoegd, ook omdat deze deels tegemoet komen aan de projectdoelstelling. Daarnaast zijn nog twee extra varianten toegevoegd, X1 en X2. Deze kwamen voort uit klankbordgroepen en diverse ontwerpsessies. In totaal zijn er dus zeven alternatieven meegenomen in de effectenonderzoeken.

Keuze voor X1
Voor de keuze van het voorkeursalternatief zijn de zeven alternatieven onderzocht en getoetst aan onder andere effecten op het gebied van verkeer, milieu en landbouw. Alternatief X1 scoort goed op bereikbaarheid, verkeersveiligheid, heeft veel draagvlak en past binnen het beschikbare budget. Daarnaast biedt dit alternatief kansen om de oorspronkelijke landschaps- en kavelstructuur te herstellen. Bij het opruimen van de bestaande weg komt er grond vrij, wat groeikansen kan bieden voor agrariërs. Ook is dit alternatief toekomstbestendig met het oog op het eventueel verdubbelen van het laatste deel van de N33 naar de Eemshaven.

Door de bocht scoort een verdubbeling langs het bestaande tracé, alternatief A, iets minder goed op bereikbaarheid en verkeersveiligheid dan de alternatieven die rechter lopen. Alternatief X1 is financieel gunstiger dan X2, dit geeft de doorslag voor de keuze voor X1.

Volledig energie neutrale weg
Provincie Groningen en Ministerie spraken eerder de ambitie uit de N33 Midden als volledig energie neutrale rijksweg te willen aanleggen. Dit betekent dat naast het energieverbruik van de weg ook het energieverbruik van de aanleg ervan wordt gecompenseerd. Alle alternatieven boden goede kansen voor duurzaamheid. Alternatief X1 is 1.8 km korter dan het huidige tracé, waardoor het brandstofverbruik afneemt. Ook biedt een geheel nieuwe brug over het Afwateringskanaal kansen voor een ecologische verbindingszone. Daarmee is de keuze voor alternatief X1 ook een duurzame keuze.

Impuls voor de regio
De verdubbeling van de N33 betekent een mooie impuls voor de totale Eemsregio. Uit het onderzoek blijkt dat de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid sterk verbeteren. De verdubbelde N33 trekt ook verkeer aan van parallelle routes en daarmee wordt het onderliggend wegennet meer ontlast.

Consultatieronde Medio februari start een consultatieronde waarbij kan iedereen reageren op de effectenstudie en de keuze voor het voorkeursalternatief. De onderzoeksrapporten zijn dan te downloaden op deze website en er worden twee informatiebijeenkomsten georganiseerd in de regio. Daarna kiezen de bestuurders, mede op basis van de reacties, het bestuurlijk voorkeursalternatief. Vervolgens wordt dit ter instemming voorgelegd aan Provinciale Staten en de minister.

 

Ambitie N33 Midden: volledig energie neutraal

29 nov

Provincie Groningen en Rijkswaterstaat spreken de ambitie uit dat de N33 Midden als volledig energie neutrale rijksweg wordt aangelegd. Dit betekent dat naast het energieverbruik van de weg ook het energieverbruik van de aanleg van de weg wordt gecompenseerd. Dit is tot nu toe nog niet eerder toegepast bij een rijksweg.

‘We gaan voor de N33 Midden als volledig energie neutrale rijksweg!’ Dat zei Fleur Gräper-van Koolwijk, gedeputeerde van de provincie Groningen vanmiddag tijdens de presentatie van de plannen voor de weg.

Slim en groen De provincie Groningen en Rijkswaterstaat willen dit realiseren door marktpartijen uit te dagen het energieverbruik bij de aanleg van de weg zo laag mogelijk te houden. Vervolgens moet voor een volledig energie neutrale weg de CO²-uitstoot gecompenseerd worden. Daarvoor kunnen bestaande technieken gebruikt worden, zoals zonnepanelen, maar ook nieuwe innovatieve technieken. Daarnaast is het streven de N33 zo circulair mogelijk aan te leggen. Dit betekent slim gebruik maken van materialen, zodat deze hergebruikt kunnen worden. Kortom, een slimme en groene aanpak.

Duurzaamheid, juist hier Met deze ambitie zetten de provincie Groningen en Rijkswaterstaat hoog in op duurzaamheid. Fleur Gräper-van Koolwijk, gedeputeerde van provincie Groningen licht toe: ‘Duurzaamheid is vanaf de start een belangrijke ambitie van het project. Juist in dit gebied, waar de effecten van het gebruik van fossiele brandstoffen dagelijks merkbaar zijn, moeten we investeren in duurzaamheid.

Circulair werken Rijkswaterstaat wil een bijdrage leveren aan de energietransitie en de CO2 uitstoot verminderen en heeft als doelstelling dat alle netwerken in 2030 ten minste energieneutraal zijn en circulair ontworpen. De duurzaamheidsambitie voor de N33 Midden sluit hier prachtig bij aan.

Agnes Bernhardt, districtshoofd van Rijkswaterstaat: ‘De ervaring die we bij de N33 Midden opdoen, is een impuls voor de ontwikkeling naar circulair werken in 2030. Het uitgangspunt daarbij is ‘leren door doen’, samen met marktpartijen.’.

Keuze voorgenomen voorkeursalternatief in januari Voor het Noordelijk deel van de N33 Midden moet nog een keuze worden gemaakt uit zeven alternatieven. De keuze voor dit voorkeursalternatief vraagt meer tijd omdat uit de effectenstudie nog geen doorslaggevend onderscheid blijkt. In januari kiezen provincie en Rijk samen een voorgenomen voorkeursalternatief.

 

Consultatieronde Hierna volgt een consultatieronde voor de omgeving. Daarbij kan iedereen gedurende vier weken kan reageren op de effectenstudie en het voorgenomen voorkeursalternatief. De reacties worden meegenomen in de keuze voor een definitief voorkeursalternatief in het voorjaar van 2018. Daarna wordt het voorkeursalternatief voorgelegd aan Provinciale Staten.

2 extra alternatieven vanuit omgeving

18 apr

Op 18 april zijn de definitieve alternatieven voor de Verkenning van de verdubbeling van de N33 Midden gepresenteerd aan de deelnemers van de ontwerpsessies en klankbordgroepen. In totaal nemen we zeven alternatieven mee in de effectenonderzoeken die in de komende maanden worden uitgevoerd. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau, die in 2016 ter visie lag, ging uit van drie alternatieven. Op basis van wensen uit de omgeving zijn hier vier extra alternatieven bijgekomen.

De afgelopen maanden hebben we intensief samengewerkt met belangenvertegenwoordigers en direct omwonenden. Tijdens interactieve ontwerpsessies konden deelnemers hun wensen en belangen kenbaar maken. Zo is het alternatief van werkgroep Tjuchem verder uitgewerkt tot Alternatief X1. En ontstond er vanuit de werkgroep Landbouw een nieuw tracé, Alternatief X2. U kunt de alternatieven hier bekijken.

Kansrijke alternatieven
‘We hebben mensen uitgedaagd om te zeggen wat ze wél willen en hen letterlijk aan de tekentafel gezet’, vertelt Ina de Lange, omgevingsmanager van de N33 Midden. ‘Dat dit twee kansrijke alternatieven heeft opgeleverd is een prachtig resultaat.’

Effectenonderzoeken
De komende maanden wordt onderzoek gedaan naar de effecten op de omgeving, zoals luchtkwaliteit, geluid, landschap, natuur, etc. Op basis van de onderzoeksresultaten wegen we de alternatieven tegen elkaar af. In het najaar presenteren we de resultaten hiervan aan alle belanghebbenden. U kunt dan ook reageren via ons omgevingsplatform. Eind dit jaar besluiten de bestuurders over het Voorkeursalternatief. Dit wordt begin 2018 ter instemming aan de Provinciale Staten voorgelegd.

Downloads

8 mrt

Hieronder vindt u alle documenten over de N33 Midden.

Nota van Antwoord 16 oktober 2018

Persbericht definitieve keuze X1

Kaart X1

Rapportage Quick Scan Appingedam

Getekende intentieverklaring Duurzaamheid N33 Midden

Kennisgeving N33 Midden voorgenomen voorkeursalternatief 2018

Folder voorgenomen voorkeursalternatief N33 Midden

Onderbouwing voorgenomen voorkeursalternatief

Ontwerpsessies en Bijeenkomsten 2019

Bewonersavond Appingedam 13 februari 2019

Ontwerpsessies 2018

Presentatie ontwerpsessie Zuid 26 november 

Presentatie ontwerpsessie Noord 28 november 

Hoofdrapport verkenning N33 Midden-D5_13 februari 2018

Bijlage 1 alternatief A-luchtfoto- A3

Bijlage 1 Alternatief B-luchtfoto – A3

Bijlage 1 Alternatief C-luchtfoto- A3

Bijlage 1 AlternatiefX-1-luchtfoto- A3

Bijlage 1 Alternatief X-2-luchtfoto- A3

Bijlage 2 Externe veiligheid – GR 25-01-2018 A3

Bijlage 2 Totaal Externe veiligheid -PAG-25012018 A3

Bijlage 3 Kaart natuur A3

Bijlage 4 N33-Verkeer- februari 2018

Bijlage 5 N33-Deelrapport verkeersveiligheid-D4 (SWNL0220790) -12-2-2018-def

Bijlage 6a Akoestiek

Bijlage 6b Rapport_N33_akoestiek_bijlage 1_geluidcontouren deel 1

Bijlage 6b Rapport_N33_akoestiek_bijlage 1_geluidcontouren deel 2

Bijlage 7_Samenvatting_Inpassingsvisie verdubbeling N33 Zuidbroek – Appingedam

 

Folder Geluid langs rijkswegen

Hier leest u meer informatie over Nadeelcompensatie

 

Overige relevantie informatie N33 Midden

Presentatie bijeenkomst N33 18-09-2017

Brochure Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Nota van Antwoord Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Kennisgeving Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Startbeslissing

Voorverkenning

 

Nieuwsbrief N33 Midden
Rechts onder in beeld kunt u zich aanmelden voor onze emailnieuwsbrief.

Nieuwsbrief N33 Midden januari 2019 (uitnodiging)

Nieuwsbrief N33 Midden december 2018

Nieuwsbrief N33 Midden november (uitnodiging vervolg ontwerpsessies) 2018

Nieuwsbrief N33 Midden oktober (Uitnodiging Ontwerpsessies) 2018

Nieuwsbrief N33 Midden oktober 2018 

Nieuwsbrief N33 Midden augustus 2018

Nieuwsbrief N33 Midden mei 2018

Nieuwsbrief N33 Midden april 2018

Nieuwsbrief N33 Midden Consultatieronde maar 2018

Nieuwsbrief informatiebijeenkomsten N33 Midden februari 2018

Nieuwsbrief keuze voorkeursalternatief X1 januari 2018

Nieuwsbrief N33 Midden Volledig energie neutrale rijksweg_november 2017

Nieuwsbrief N33 Midden september 2017

Nieuwsbrief N33 Midden april 2017

Nieuwsbrief N33 Midden februari 2017

Alternatieven D en G uit Voorverkenning

27 feb

Naar aanleiding van de zienswijzen op de Nota Reikwijdte en Detailniveau worden er twee extra alternatieven meegenomen in de Verkenning. Het gaat om de alternatieven D en G uit de Voorverkenning. In eerste instantie werden deze ontwerpen niet verder uitgewerkt, omdat ze minder oplossend vermogen hebben dan de ontwerpen voor een volledige verdubbeling.

Maar volgens de Wet milieubeheer moeten we alle alternatieven onderzoeken die technisch maakbaar, betaalbaar en in principe probleemoplossend zijn. Hier is in een zienswijze op gewezen. Alternatieven D en G voldoen aan deze criteria en worden daarom net als de bestaande alternatieven nader onder de loep genomen. Op deze manier worden alle alternatieven, die aan de wettelijk gestelde criteria voldoen, gelijkwaardig in de Milieu Effectrapportage (MER) beschreven.

Bestuurders op werkbezoek in de regio

27 feb

Op uitnodiging van de werkgroep Tjuchem brachten bestuurders Fleur Gräper (gedeputeerde provincie Groningen) en Diederik de Jong (DG Bereikbaarheid Ministerie IenM) een werkbezoek aan het gebied. Zij werden daarbij vergezeld door wethouders Van Bostelen (Appingedam) en Boersma (Slochteren). Het programma voor het werkbezoek is samen met een aantal leden van de klankbordgroepen opgesteld en voorbereid.

Onder de bezielende leiding van Siert van der Laan maakten zij een rondreis door de dorpen langs de N33. Er werd letterlijk en figuurlijk stilgestaan bij de Geerlandweg, het Schildmeer en het punt waar de drie verdubbelingsalternatieven starten. Na een wandeling door het bos van Tjuchem kwam het gezelschap aan bij het dorpshuis waar de Werkgroep Tjuchem een presentatie gaf over het werkontwerp dat zij hebben bedacht. “Zie Tjuchem niet als obstakel dat jullie moeten doorkruisen, maar zie ons ook als gemeenschap en economie waar in geïnvesteerd mag worden.” luidde de boodschap.

De werkgroep Tjuchem bracht daarnaast ook de aandachtspunten en kansen voor Steendam en buurtschap Blokstad onder de aandacht. LTO-lid Nico Vieveen vertelde in een persoonlijke verklaring over de impact op en belangen van de landbouw.

Daarna werd de weg vervolgd naar het bedrijventerrein Fivelpoort waar Harrie Hoek (Eemsdelta/ EZ) en Eduard Mulder (Fivelpoort) vertelden over de belangen voor de economie van de verdubbeling in Noordoost Groningen en de vele kansen die het bedrijfsleven ziet op het gebied van duurzaamheid met deze verdubbeling. Hun advies: “Verbind de verdubbeling van de N33 met de initiatieven in de regio.”

Samen aan de ontwerptafel

27 feb

Op 16 februari jl. vond de eerste ontwerpsessie plaats voor belangenvertegenwoordigers van de omwonenden en bedrijven. Ook de mensen die in hun zienswijze hebben aangegeven betrokken te willen worden waren uitgenodigd. De opkomst was dan ook hoog. De belangrijkste ontwerpkeuzes zijn voorgelegd aan de groep. De ontwerpen zijn hier terug te zien.

Voor de aansluiting bij Siddeburen zijn twee mogelijke oplossingen geschetst waarvan optie B duidelijk de voorkeur van de aanwezigen had. Over de oplossing ter hoogte van het bedrijventerrein Fivelpoort waren de meningen veel meer verdeeld. Hier zijn dan ook vooral alle belangen zorgvuldig in kaart gebracht. Alle input wordt meegenomen in de verdere uitwerking van de ontwerpen. Tijdens een tweede ontwerpsessie in maart worden de bijgewerkte tekeningen getoetst bij de deelnemers.