Nieuws

Lees hier het laatste nieuws over de verdubbeling van de N33 Midden. Meld u ook aan voor onze emailnieuwsbrief en volg ons op Twitter!

Haalbaarheidsonderzoek naar zandwinning uit Damsterplas

2 apr

Duurzaamheid heeft een belangrijke plek in het project N33 Midden. Daarom onderzoeken we – in afwachting van besluitvorming over de financiering en voortgang van het project – of bepaalde maatregelen haalbaar zijn. Voor de verlegging van de N33 bij Tjuchem moet veel zand aangevoerd worden. Daarom onderzoeken we – samen met de gemeente Midden-Groningen – of zandwinning uit de Damsterplas opnieuw mogelijk is.

De Damsterplas ten zuiden van Steendam is ontstaan door zandwinning voor de huidige N33. In de jaren ’90 is door de zandwinning een plas ontstaan met een diepte van ongeveer 8m. De mogelijke zandwinning voor de toekomstige N33 heeft invloed op de diepte. De grootte van de plas blijft gelijk.

Haalbaarheidsonderzoek
Fugro start op dinsdag 6 april met een haalbaarheidsonderzoek in het Damsterplas. De werkzaamheden duren 5 à 6 werkdagen. Het onderzoek moet onder andere duidelijkheid geven over de zandkwaliteit, de methodieken voor zandwinning en transport van zand, invloed van zandwinning op het Damsterplas en tot slot wat het betekent voor de directe omgeving.

Gedurende het onderzoek ligt een ponton in de Damsterplas. Op de ponton staat een boorinstallatie waarmee Fugro drie boringen tot een diepte van 25 tot 30 meter diepte verricht.

Fugro voert de ponton en de boorinstallatie aan via de parkeerplaats aan de Damsterweg, tegenover de Geerlandsweg. Dit betekent dat de parkeerplaats op 6 april in de ochtend is afgesloten. Ook bij het afronden van de werkzaamheden is de parkeerplaats een halve dag afgesloten. Wanneer dit precies is, is afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden.

Voorbeeld van een ponton met boorinstallatie

Voorbeeld van een ponton met boorinstallatie

 

Vervolgstappen
Als blijkt dat zandwinning mogelijk is, starten we met het aanvragen van vergunningen. Deze vergunningen gaan onder andere over veiligheid, effecten op omgeving, omwonenden en milieu en natuur. Pas als de vergunningen zijn verkregen en er duidelijkheid is over de financiering van het project N33 Midden, starten we met de zandwinning.

Start geotechnisch onderzoek

5 mrt

Op 3 februari 2021 is besloten dat een groot deel van ons projectbudget naar Aanpak Ring Zuid in Groningen gaat. De ambitie om het project uit te voeren blijft staan. Daarom gaan een aantal onderzoeken wel door. Het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek is daar een van.

Van 8 maart tot en met 2 april 2021 voert adviesbureau Fugro het geotechnisch onderzoek uit. Het onderzoek is nodig om de samenstelling van de grond nader te bepalen. Ze doen handboringen tot ongeveer 5 meter diepte en maken sonderingen tot ongeveer 25 meter diepte.

De betreffende grondeigenaren zijn per brief geïnformeerd over de werkzaamheden. Fugro zet zich in om overlast tot het minimum te beperken.

Sondeerwagen Fugro

N33 Midden werkt verder aan Tracé Besluit

19 jan

In de afgelopen maanden hebben wij op diverse manieren laten weten dat de financiële situatie bij Aanpak Ring Zuid in de stad Groningen van invloed kan zijn op de voortgang van het project N33 Midden (de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam). Inmiddels is duidelijk geworden dat er een definitieve overeenstemming over de financiële situatie bij Aanpak Ring Zuid is.

De nieuwe afspraken leiden tot een extra financiële bijdrage van de provincie Groningen van € 78 miljoen exclusief btw. In het convenant Regio Specifiek Pakket (RSP) staat dat kostenstijgingen van projecten opgevangen moeten worden binnen dit pakket. Het college van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Groningen stelt daarom voor om de extra bijdrage te dekken uit de financiële middelen voor de RSP projecten N33 Midden en Wunderline (spoorverbinding Groningen – Bremen). Op korte termijn  wordt dit voorstel ter behandeling en goedkeuring voorgelegd aan Provinciale Staten.

Wat betekent dit voor de verdubbeling van N33 Midden?
Het blijft de ambitie van het college van GS om deze projecten wel te realiseren, maar het is momenteel nog onduidelijk wanneer de schop de grond in gaat. Voorlopig gaan de werkzaamheden gedeeltelijk door. Dit houdt in dat we verder werken aan het gereedmaken van het Tracé Besluit en (aanvullende) onderzoeken uitvoeren.  De consequenties voor de planning zijn op dit moment nog onduidelijk. We gebruiken de komende periode om dit op een rij te zetten.

De provincie Groningen werkt hard om de financiering van N33 Midden opnieuw rond te krijgen.

Terug- en vooruitblik N33 Midden

18 dec

Terugblik 2020
In meerdere opzichten is 2020 een bijzonder jaar met onzekerheden. Voor ons allemaal in verband met Covid-19. Voor ons project is de financiële situatie bij Aanpak Ring Zuid een extra onzekere factor. Desondanks gaan wij in afwachting van de besluitvorming daarover gedeeltelijk door met onze werkzaamheden.

Ondanks alles zijn er ook zaken waar we als project trots op zijn. We denken daarbij aan de (digitale) bewonersbijeenkomsten die we binnen alle beperkende maatregelen hebben kunnen organiseren. Maar bovenal denken we aan het afgeronde Ontwerp Tracé Besluit. Een belangrijke mijlpaal voor de voortgang van het project.

Vooruitblik 2021
Volgens de huidige planning leggen we het Tracé Besluit (TB) voor de zomer van 2021 voor aan Provinciale Staten (PS) en de Minister. De beantwoording van de zienswijzen (Nota van Antwoord) is onderdeel van dit Tracé Besluit. Een aantal van de ingediende zienswijzen is aanleiding om op sommige locaties het ontwerp (mogelijk) aan te passen. Dit wordt momenteel uitgewerkt en we gaan waar nodig – voor het aanbieden van het Tracé Besluit aan PS en de Minister – in gesprek met belanghebbenden.

We werken aan het Tracé Besluit, maar de grondverwerving – behalve enkele lopende dossiers – is voorlopig stopgezet. Dit betekent dat we vooralsnog geen nieuwe grondverwervingsprocessen starten; dit in tegenstelling tot wat in een eerdere brief aan de grondeigenaren staat.

Gemeenten bijgepraat over N33 Midden

25 sep

Half september zijn de gemeenten Appingedam, Midden-Groningen en Delfzijl bijgepraat over N33 Midden.

Benieuwd naar de presentatie? Dan kunt u het bestand downloaden via de volgende link: Presentatie gemeenten – september 2020

Ontwerp Tracé Besluit N33 Midden ligt ter visie

27 aug

Vanaf vandaag ligt het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) van de N33 Midden ter visie. Belanghebbenden kunnen tot en met woensdag 7 oktober een zienswijze indienen bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Directie Participatie in Den Haag. De Commissie m.e.r. beoordeelt het MER en brengt hierover begin oktober een advies uit.

Belanghebbenden kunnen op drie manieren hun zienswijze indienen:

 1. Digitaal
  Bij voorkeur ontvangen wij de zienswijze digitaal. Dat kan alleen via platformparticipatie.nl/N33Midden.
 2. Mondeling
  Telefonisch tijdens kantooruren via telefoonnummer 070 456 89 99. Of tijdens de inloopbijeenkomsten in Appingedam en Siddeburen waarbij een notulist deze zienswijze opschrijft.
 3. Post
  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  Directie Participatie
  o.v.v. Ontwerptracébesluit N33 Midden
  Postbus 20901, 2500 EX Den Haag

Op www.platformparticipatie.nl/N33Midden vind je meer informatie over de procedures. De relevante rapporten zijn hier te downloaden.

Online vragen stellen en telefonisch spreekuur
Ben je niet in de gelegenheid om naar onze inloopbijeenkomsten te komen, dan kun je ook online de plannen inzien. Om de plannen te bekijken, ga je naar onze interactieve 3D-visualisatie. Mocht je een vraag hebben dan kun je die ook stellen via dezelfde link.

Daarnaast bieden we je ook de mogelijkheid om gedurende de ter visielegging (27 augustus tot en met 7 oktober) telefonisch vragen te stellen. Dit kan van maandag t/m donderdag van 15.30 – 16.30 uur via 06-15068073.

Inloopbijeenkomsten in Appingedam en Siddeburen

26 aug

Tijdens de ter visielegging van het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) bieden we belanghebbenden de mogelijkheid om de plannen nog eens goed te bekijken en vragen te stellen aan onze specialisten. Daarnaast is het mogelijk mondeling een zienswijze in te dienen.

 • Maandag 31 augustus – Appingedam
  ASWA, Burgemeester Klauckelaan 16
 • Woensdag 2 september – Siddeburen
  Multifunctioneel Centrum, Oudeweg 70

Aanmelden voor bijeenkomsten
Vanwege de geldende coronamaatregelen werken we tijdens de inloopbijeenkomsten met tijdblokken. De blokken zijn als volgt: van 17.00 tot 18.00 uur, van 18.00 tot 19.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur. Heb je interesse om langs te komen? Meld je dan aan via onze website of telefonisch via 050-3164667. Per tijdblok kunnen we maximaal 15 personen ontvangen.

Klik hier om je aan te melden voor een van de bijeenkomsten.

Je komt alleen als je een bevestiging van je aanmelding hebt ontvangen en jij en je huisgenoten geen symptomen hebben. Zonder aanmelding of bij twijfel over jouw gezondheid kan de toegang geweigerd worden. Tijdens de bijeenkomst houd je anderhalf meter afstand tot anderen en volg je instructies van medewerkers op.

Online vragen stellen over N33 Midden

3 jul

Vanaf nu bieden we belangstellenden de optie om online vragen te stellen over de toekomstige N33 Midden tussen knooppunt Zuidbroek en Appingedam.

In de interactieve 3D-visualisatie kun je een vraag stellen over een specifieke locatie of deel van het tracé. Daarnaast kun je de huidige situatie vergelijken met de toekomstige situatie. Binnen een paar dagen reageren we op gestelde vragen.

In onderstaande video laten we in vogelvlucht het gehele tracé zien en vertellen we meer over een aantal belangrijke veranderingen.

https://youtu.be/1RiUB8cqKN4

Bewonersbijeenkomsten over geluid

17 okt

Op maandag 14 en dinsdag 15 oktober organiseerden we bewonersbijeenkomsten over geluid in Siddeburen en Appingedam.

Wanneer je een rijksweg gaat veranderen, onderhouden of aanleggen, houden we in de gaten of het geluid per referentiepunt onder het geluidproductieplafond blijft en of er maatregelen moeten worden genomen, daarom wordt er een geluidsonderzoek gedaan. De te verwachten hoeveelheid verkeer, het soort asfalt en de ligging van het tracé zijn van invloed op het geluidsniveau van een weg.

Er was uitleg over de gebruikte rekenmethode, hoe het onderzoek is uitgevoerd en hoe effecten worden bepaald. Ook werden tekeningen gepresenteerd met het geluidseffect op woningniveau, diverse experts waren aanwezig om een toelichting daarop te geven. Bezoekers konden in een andere ruimte, de “geluidkamer” zelf ervaren wat het verschil is tussen bijvoorbeeld 50 decibel en 55 decibel, dat werd enorm gewaardeerd.

Er is een beeld gegeven van het geluidsniveau in de toekomst, zo zijn er gegevens gepresenteerd van de referentiesituatie (de situatie in de toekomst zonder wijzigingen aan de N33) en de situatie na de wijzigingen van het tracé.

Wilt u nog meer informatie over geluid? Dan kunt u ook terecht op de website van Rijkswaterstaat

PAS en N33 midden

13 sep

De Raad van State heeft een uitspraak gedaan dat de PAS (Programma Aanpak Stikstofdepositie) niet gebruikt kan worden voor het vaststellen van een tracé besluit voor wegen. Dit betekent concreet ook voor de N33 Midden een projectspecifieke onderbouwing moet worden opgesteld en dat aangetoond moet worden dat voor alle activiteiten er geen sprake is van significante effecten op nabij gelegen natuurgebieden. Voor de N33 Midden zijn dat de Waddenzee en de Drentse Aa gebied.

Er wordt momenteel bij het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat gewerkt aan een alternatieve rekenmethode die er op zijn vroegst half september zal zijn. Tot die tijd kunnen we niet de effecten bepalen en weten we niet of en zo ja welke maatregelen moeten worden genomen om de stikstof gevoelige habitats types te ontzien.

We gaan intussen wel verder met alle bepalingen voor andere (natuur)effecten en eventuele mitigerende en compenserende maatregelen.

De brief met de huidige stand van zaken (13-09-2019)  kunt u vinden op de website van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

 

Landbouwverkeer in Noordbroek

15 mei

Een van de onderdelen van de duurzaamheidsambitie van de N33 Midden is sociale relevantie. We zoeken samen met de omgeving naar kansen die nu of straks bij de aanleg van de N33 Midden ontstaan. Dit kunnen zaken zijn die binnen de projectscope vallen maar ook daarbuiten.

Bij gesprekken met de omgeving kwamen vanuit Noordbroek veel vragen én ideeën over een oplossing voor een al langer spelend probleem. In en rond het dorp is er sprake van relatief veel landbouwverkeer dat gebruik moet maken van de Hoofdstraat in Noordbroek. Een oplossing voor dit probleem waar door de inwoners van Noordbroek aan wordt gedacht is het aanleggen van een parallelweg langs de N33 Midden. Hoewel dit buiten de projectscope voor de N33 Midden valt is de gedachte dat er voor de gemeente Midden-Groningen betere (financiële) mogelijkheden ontstaan door de aanleg van een parallelweg te combineren met de N33 Midden (een zogenaamde koppelkans).

Als vervolg op de onderzoeken door het project N33 Midden heeft de Provincie Groningen een onderzoek laten uitvoeren naar de huidige situatie (een gebiedsanalyse) en het verkeersprobleem in het dorp Noordbroek. In samenspraak met vertegenwoordigers uit de omgeving zijn een zestal mogelijke oplossingen voor het probleem uitgewerkt. De in eerste instantie bedachte oplossing van een parallelweg aan de oostzijde van de N33 is één van de mogelijkheden, maar het kan ook goed zijn dat er andere oplossingen voor het probleem zijn.

Op 13 mei jl. is door de gemeente Midden-Groningen een werksessie gehouden, hier zijn de verschillende oplossingen besproken. Vanuit Noordbroek en omgeving waren ongeveer 25 bewoners en landbouwers aanwezig. Tijdens deze sessie bleken er meer ideeën te zijn over mogelijke oplossingsrichtingen. De volgende stap is om de haalbaarheid van de verschillende oplossingen te onderzoeken om uiteindelijk een keuze te kunnen maken.

De projectorganisatie van de N33 Midden is blij dat er los van de verdubbeling zelf nu ook als gevolg van de het project N33 Midden stappen gemaakt worden in de omgeving.

Inspiratie voor duurzaamheidsmaatregelen

20 jun

Innovatiemarkt met workshops tijdens Transfuturefestival.

Op 12 juni organiseerde BuildinG (innovatiecentrum voor bouw & infra) samen met het projectteam van N33 midden een innovatiemarkt tijdens het TransFuture Festival. Professionals, ondernemers, bedrijven, overheden, studenten en anderen met belangstelling voor duurzame energie en innovatie kwamen samen. Er waren diverse workshops om kennis en ideeën uit te wisselen en te komen tot voorstellen voor de N33 midden. De sessies gingen over de thema’s energie, circulaire economie, sociale relevantie en ecologie & biodiversiteit. Verrassend veel lokale en regionale partijen hebben concrete mogelijkheden voor het project aangereikt. Alle plannen en ideeën worden nu beoordeeld op haalbaarheid in het project, zodra hier meer over bekend is vermelden we dat op de pagina Duurzaamheid.

Inloopbijeenkomsten 24 en 26 juni 2019

28 jun

Op 24 en 26 juni zijn er in Appingedam en Siddeburen inloopbijeenkomsten georganiseerd, hier is de tussenstand gepresenteerd van het project. Zo konden betrokkenen een gedetailleerd ontwerp van de weg bekijken en werd een concept landschapsplan gepresenteerd. Het Landschapsplan toont het beeld van de N33 Midden straks, hoe de weg in de omgeving past en welke maatregelen er worden genomen met het oog op o.a. landschap, bos en natuur.

Daarnaast was er een overzicht met diverse duurzaamheidsmaatregelen die de komende periode steeds concreter zullen worden uitgewerkt. De ligging van de nieuwe weg was te zien op afdrukken van een luchtfoto.

Het landschapsplan is nu nog een concept waar nog besluitvorming over plaats moet vinden. Daarnaast was er een overzicht met de rijroutes van de twee uitgewerkte aansluitingsmogelijkheden in Siddeburen.

De reacties waren over het algemeen heel positief. In Siddeburen was de sfeer heel gemoedelijk en constructief. Op de pagina downloads zijn diverse presentaties en nieuwsbrieven van de afgelopen tijd te vinden en ook zijn daar de algemene banners en de banners van het landschapsplan van de bijeenkomsten van eind juni te vinden.

Informatiebijeenkomst nieuwe aansluiting bij Siddeburen

13 mei

Geanimeerde bijeenkomst over de nieuwe aansluiting N33 bij Siddeburen.

Hoe komt de nieuwe aansluiting op de N33 bij Siddeburen er straks uit te zien? Die vraag stond woensdagavond 8 mei centraal in een informatiebijeenkomst in Partycentrum De Koetsier. Dat die aansluiting op een andere plek komt dan de huidige bij de Oudeweg staat al vast. Maar hoe wordt de nieuwe aansluiting straks gekoppeld aan op de bestaande gemeentelijke wegen en landschappelijk ingepast? Komt er een parallelweg langs de N33 of een nieuwe weg door het bedrijventerrein Kalverkampen? En hoe geven we de nieuwe entree van het dorp vorm, waar komen de rotondes en bosschages.

Na een korte toelichting op de planning, werd er een toelichting gegeven op de 2 varianten die nog in beeld zijn. Zo’n 40 Siddebuursters volgden dit alles met belangstelling. Om vervolgens aan de hand van een tekening vragen te stellen en opmerkingen te maken over de 2 varianten. Dit alles wordt verwerkt en uitgewerkt zodat begin juli bestuurlijk bepaald wordt welke variant in het Ontwerp Tracébesluit N33 Midden komt te staan.

Uitnodiging vervolgsessie ontwerp landschap

1 feb

Uitnodiging vervolgsessie ontwerp en landschap omgeving Appingedam

Op 29 en 31 oktober 2018 waren er de eerste sessies voor ontwerp en landschap voor het
Zuidelijk en het Noordelijk deel van de N33 Midden. Op 26 en 28 november zijn er vervolgsessies geweest voor het Zuidelijke deel en voor het Noordelijke deel ‘Huisweersterbos en de omgeving Steendam/Tjuchem’.
De vervolgsessie voor het gedeelte rondom Appingedam is vanwege de lopende discussie rond de zuidelijke aansluiting van Appingedam en ontsluiting Fivelpoort uitgesteld. Nu er over een definitief voorkeursalternatief is besloten nodigen we u uit voor een vervolgsessie op 13 februari over de verdere uitwerking van het ontwerp en het landschapvoor de omgeving Appingedam.

Tijdens de plenaire start koppelen we de stand van zaken uit de eerdere sessies terug. Dit gaat over zowel het wegontwerp als over landschap. Daarbij staan we ook stil bij de resterende ontwerpvragen.Na het plenaire deel gaan we in kleinere groepen uiteen, kijken we naar deelgebieden en horen we graag uw ideeën en wensen.

Bijeenkomst: Woensdag 13 februari 2019
Locatie: Centrum Kabzeel, Dijkstraat 77, 9901 AP Appingedam

Programma:
19.15 uur: Inloop
19:30 uur: Terugkoppeling stand van zaken en input eerste sessie
20:00 uur: Start sessies ontwerp en landschap
21:30 uur: Einde bijeenkomst

U hoeft zich niet aan te melden!

Positief advies commissie m.e.r.

27 sep

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport eerste fase voor de N33 Midden opnieuw beoordeeld, nadat de aanvulling op de MER is voorgelegd. De Commissie stelt vast dat er nu voldoende informatie is voor de keuze van een voorkeursalternatief. Met dit advies kan de definitieve tracékeuze gemaakt worden.

Hier leest u de rapportage Verkenning/1e fase MER, aanvulling MER en het advies van de Commissie m.e.r. Het persbericht van de Commissie m.e.r. over dit advies kunt u hier lezen.

Binnenkort informeren wij u over het de besluitvorming van het definitieve Voorkeursalternatief.

Definitieve keuze: alternatief X1

15 okt

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Gedeputeerde Staten (GS) van Groningen hebben het Voorkeursalternatief voor het project verdubbeling N33 Midden vastgesteld. Er is definitief gekozen voor alternatief X1 dat uit de omgeving is aangedragen. Het alternatief scoort het beste op verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de Eems/Dollard regio, en kent ook een groot draagvlak in de omgeving. Ook biedt dit alternatief de beste kansen voor herstel van de oorspronkelijke landschaps- en kavelstructuur. Nadat in januari 2018 de keuze voor het X1 alternatief was gemaakt, volgde een consultatieronde met de omgeving. Ook is een extra advies gevraagd van de commissie m.e.r. en zijn varianten voor de zuidelijke ontsluiting Appingedam verder bekeken. Het voorstel voor alternatief X1 wordt nu ter instemming voorgelegd aan Provinciale Staten.

 • Het volledige persbericht over de definitieve keuze van het alternatief lees je hier.
 • Een kaart van de X1 vind je hier
 • Nota van Antwoord kun je hier bekijken.

 

Consultatieronde voorkeursalternatief

28 mrt

Alternatief X1 is eind januari als voorlopig voorkeursalternatief gekozen. Van 16 februari tot en met 16 maart 2018 kon iedereen reageren op het voorkeursalternatief en het Verkenningenrapport. Eénenvijftig belanghebbenden hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en hebben een zienswijze ingediend.

 

De reacties hadden betrekking op o.a. bereikbaarheid, verkeersveiligheid, natuur, geluid, waterhuishouding, lichthinder. Ook zijn er diverse voorstellen gedaan voor ontwerpaanpassingen voor specifieke situaties. De reacties worden, waar mogelijk, meegenomen bij de verdere uitwerking van het Ontwerp-tracébesluit. Belanghebbenden die een reactie hebben gegeven, ontvangen eind april een persoonlijk antwoord in de zogenoemde Nota van Antwoord.

Goede sfeer op informatiebijeenkomsten
Op dinsdag 20 februari en op donderdag 22 februari jl. zijn er informatiebijeenkomsten geweest in Siddeburen en Appingedam. In totaal hebben we zo’n 250 belangstellenden in een goede sfeer mogen ontvangen. Er zijn goede vragen gesteld, ideeën geopperd en ook zorgen gedeeld.

Definitief voorkeursalternatief Begin april maken de bestuurders een definitieve keuze voor een voorkeursalternatief. Hierbij worden de reacties uit de omgeving meegenomen. In juli wordt het definitieve voorkeursalternatief voorgelegd aan Provinciale Staten.           

Alternatief van inwoners heeft voorkeur bij de verdubbeling N33 Midden

24 jan

Het Rijk en de provincie Groningen willen de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam verdubbelen en hebben daarvoor een aantal mogelijke alternatieven onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat de verdubbeling van de N33 Midden het meest gunstig is op basis van alternatief X1. Dit alternatief scoort het beste op verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de noordelijke regio, twee belangrijke doelen van de verdubbeling. Dit maakten provincie Groningen en het Ministerie van I&W vandaag bekend. Alternatief X1 is aangedragen door omwonenden uit de werkgroep Tjuchem en snijdt de bocht in het huidige tracé af.

Bij het onderzoek in 2016 werd aanvankelijk uitgegaan van drie alternatieven. Naar aanleiding van een aantal zienswijzen op de gepubliceerde Notitie Reikwijdte en Detailniveau zijn toen alternatieven D en G uit de Voorverkenning toegevoegd, ook omdat deze deels tegemoet komen aan de projectdoelstelling. Daarnaast zijn nog twee extra varianten toegevoegd, X1 en X2. Deze kwamen voort uit klankbordgroepen en diverse ontwerpsessies. In totaal zijn er dus zeven alternatieven meegenomen in de effectenonderzoeken.

Keuze voor X1
Voor de keuze van het voorkeursalternatief zijn de zeven alternatieven onderzocht en getoetst aan onder andere effecten op het gebied van verkeer, milieu en landbouw. Alternatief X1 scoort goed op bereikbaarheid, verkeersveiligheid, heeft veel draagvlak en past binnen het beschikbare budget. Daarnaast biedt dit alternatief kansen om de oorspronkelijke landschaps- en kavelstructuur te herstellen. Bij het opruimen van de bestaande weg komt er grond vrij, wat groeikansen kan bieden voor agrariërs. Ook is dit alternatief toekomstbestendig met het oog op het eventueel verdubbelen van het laatste deel van de N33 naar de Eemshaven.

Door de bocht scoort een verdubbeling langs het bestaande tracé, alternatief A, iets minder goed op bereikbaarheid en verkeersveiligheid dan de alternatieven die rechter lopen. Alternatief X1 is financieel gunstiger dan X2, dit geeft de doorslag voor de keuze voor X1.

Volledig energie neutrale weg
Provincie Groningen en Ministerie spraken eerder de ambitie uit de N33 Midden als volledig energie neutrale rijksweg te willen aanleggen. Dit betekent dat naast het energieverbruik van de weg ook het energieverbruik van de aanleg ervan wordt gecompenseerd. Alle alternatieven boden goede kansen voor duurzaamheid. Alternatief X1 is 1.8 km korter dan het huidige tracé, waardoor het brandstofverbruik afneemt. Ook biedt een geheel nieuwe brug over het Afwateringskanaal kansen voor een ecologische verbindingszone. Daarmee is de keuze voor alternatief X1 ook een duurzame keuze.

Impuls voor de regio
De verdubbeling van de N33 betekent een mooie impuls voor de totale Eemsregio. Uit het onderzoek blijkt dat de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid sterk verbeteren. De verdubbelde N33 trekt ook verkeer aan van parallelle routes en daarmee wordt het onderliggend wegennet meer ontlast.

Consultatieronde Medio februari start een consultatieronde waarbij kan iedereen reageren op de effectenstudie en de keuze voor het voorkeursalternatief. De onderzoeksrapporten zijn dan te downloaden op deze website en er worden twee informatiebijeenkomsten georganiseerd in de regio. Daarna kiezen de bestuurders, mede op basis van de reacties, het bestuurlijk voorkeursalternatief. Vervolgens wordt dit ter instemming voorgelegd aan Provinciale Staten en de minister.

 

Ambitie N33 Midden: volledig energie neutraal

29 nov

Provincie Groningen en Rijkswaterstaat spreken de ambitie uit dat de N33 Midden als volledig energie neutrale rijksweg wordt aangelegd. Dit betekent dat naast het energieverbruik van de weg ook het energieverbruik van de aanleg van de weg wordt gecompenseerd. Dit is tot nu toe nog niet eerder toegepast bij een rijksweg.

‘We gaan voor de N33 Midden als volledig energie neutrale rijksweg!’ Dat zei Fleur Gräper-van Koolwijk, gedeputeerde van de provincie Groningen vanmiddag tijdens de presentatie van de plannen voor de weg.

Slim en groen De provincie Groningen en Rijkswaterstaat willen dit realiseren door marktpartijen uit te dagen het energieverbruik bij de aanleg van de weg zo laag mogelijk te houden. Vervolgens moet voor een volledig energie neutrale weg de CO²-uitstoot gecompenseerd worden. Daarvoor kunnen bestaande technieken gebruikt worden, zoals zonnepanelen, maar ook nieuwe innovatieve technieken. Daarnaast is het streven de N33 zo circulair mogelijk aan te leggen. Dit betekent slim gebruik maken van materialen, zodat deze hergebruikt kunnen worden. Kortom, een slimme en groene aanpak.

Duurzaamheid, juist hier Met deze ambitie zetten de provincie Groningen en Rijkswaterstaat hoog in op duurzaamheid. Fleur Gräper-van Koolwijk, gedeputeerde van provincie Groningen licht toe: ‘Duurzaamheid is vanaf de start een belangrijke ambitie van het project. Juist in dit gebied, waar de effecten van het gebruik van fossiele brandstoffen dagelijks merkbaar zijn, moeten we investeren in duurzaamheid.

Circulair werken Rijkswaterstaat wil een bijdrage leveren aan de energietransitie en de CO2 uitstoot verminderen en heeft als doelstelling dat alle netwerken in 2030 ten minste energieneutraal zijn en circulair ontworpen. De duurzaamheidsambitie voor de N33 Midden sluit hier prachtig bij aan.

Agnes Bernhardt, districtshoofd van Rijkswaterstaat: ‘De ervaring die we bij de N33 Midden opdoen, is een impuls voor de ontwikkeling naar circulair werken in 2030. Het uitgangspunt daarbij is ‘leren door doen’, samen met marktpartijen.’.

Keuze voorgenomen voorkeursalternatief in januari Voor het Noordelijk deel van de N33 Midden moet nog een keuze worden gemaakt uit zeven alternatieven. De keuze voor dit voorkeursalternatief vraagt meer tijd omdat uit de effectenstudie nog geen doorslaggevend onderscheid blijkt. In januari kiezen provincie en Rijk samen een voorgenomen voorkeursalternatief.

 

Consultatieronde Hierna volgt een consultatieronde voor de omgeving. Daarbij kan iedereen gedurende vier weken kan reageren op de effectenstudie en het voorgenomen voorkeursalternatief. De reacties worden meegenomen in de keuze voor een definitief voorkeursalternatief in het voorjaar van 2018. Daarna wordt het voorkeursalternatief voorgelegd aan Provinciale Staten.