N33 Midden werkt verder aan Tracé Besluit

In de afgelopen maanden hebben wij op diverse manieren laten weten dat de financiële situatie bij Aanpak Ring Zuid in de stad Groningen van invloed kan zijn op de voortgang van het project N33 Midden (de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam). Inmiddels is duidelijk geworden dat er een definitieve overeenstemming over de financiële situatie bij Aanpak Ring Zuid is.

De nieuwe afspraken leiden tot een extra financiële bijdrage van de provincie Groningen van € 78 miljoen exclusief btw. In het convenant Regio Specifiek Pakket (RSP) staat dat kostenstijgingen van projecten opgevangen moeten worden binnen dit pakket. Het college van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Groningen stelt daarom voor om de extra bijdrage te dekken uit de financiële middelen voor de RSP projecten N33 Midden en Wunderline (spoorverbinding Groningen – Bremen). Op korte termijn  wordt dit voorstel ter behandeling en goedkeuring voorgelegd aan Provinciale Staten.

Wat betekent dit voor de verdubbeling van N33 Midden?
Het blijft de ambitie van het college van GS om deze projecten wel te realiseren, maar het is momenteel nog onduidelijk wanneer de schop de grond in gaat. Voorlopig gaan de werkzaamheden gedeeltelijk door. Dit houdt in dat we verder werken aan het gereedmaken van het Tracé Besluit en (aanvullende) onderzoeken uitvoeren.  De consequenties voor de planning zijn op dit moment nog onduidelijk. We gebruiken de komende periode om dit op een rij te zetten.

De provincie Groningen werkt hard om de financiering van N33 Midden opnieuw rond te krijgen.