Ontwerpen

Voor de verdubbeling van de N33 zijn zeven alternatieven onderzocht. Uiteindelijk is alternatief X1 (het Voorkeursalternatief) voor het project verdubbeling N33 Midden in 2018 vastgesteld. Ook de Provinciale Staten van Groningen hebben in december 2018 ingestemd met deze keuze. Het Voorkeursalternatief scoort het beste op verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de Eems/Dollard regio, en kent ook een groot draagvlak in de omgeving. Ook biedt dit alternatief de beste kansen voor herstel van de oorspronkelijke landschaps- en kavelstructuur.

Verder met het voorkeursalternatief (VKA)

Het Voorkeursalternatief wordt momenteel op grond van de Tracéwet nu uitgewerkt tot een (Ontwerp)Tracébesluit (OTB). Dit is de fase waarin het ontwerp verder op detailniveau wordt uitgewerkt. De omgeving betrekken we in ontwerpsessies voor deze verdere uitwerking van de weg en de inpassingen in de omgeving. De OTB fase wordt naar verwachting in het 1e kwartaal van 2020 afgerond.