Planning

Voor het aanpassen van een Rijksweg wordt de tracéwetprocedure doorlopen. Hieronder leest u per stap wat er allemaal moet gebeuren voordat de Minister haar toestemming geeft voor de realisatie van de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam.

2015 Voorverkenning

Provincie Groningen heeft samen met de regio in een Voorverkenning de mogelijkheden voor de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam onderzocht. Dit heeft in 2015 geleid tot de bestuurlijke overeenkomst tussen het Rijk en de provincie, de zogenoemde startbeslissing “Verdubbeling N33 Zuidbroek – Appingedam.

2016 Nota Reikwijdte en Detailniveau

Van 21 april tot en met 2 juni 2016 heeft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter visie gelegen. Hierin is beschreven welke effecten onderzocht worden tijdens de Verkenning. Hier hebben 41 mensen een zienswijze op ingediend. In de Nota van Antwoord hebben zij een reactie ontvangen op hun zienswijze.

2017 Verkenning

In de Verkenning zijn zeven alternatieven voor het tracé van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam onderzocht op effecten van verkeer, milieu en landbouw. Bij de uitwerking hiervan is de omgeving actief betrokken door middel van bijeenkomsten, werksessies en keukentafelgesprekken.

Eind januari 2018 is alternatief X1 als voorgenomen voorkeursalternatief gekozen. Van 16 februari tot en met 16 maart 2018 kon iedereen reageren op het voorgenomen voorkeursalternatief en de effectenrapportage/ 1e fase MER. Hierna wordt, mede op basis van de reacties, een definitief voorkeursalternatief gekozen.

 

2018 Definitief voorkeursalternatief

De resultaten van de Verkenning, waarin alle alternatieven nader zijn onderzocht, leiden tot een voorgenomen voorkeursalternatief. Dit wordt tijdens een consultatieronde ter visie gelegd.

De reacties worden meegenomen in de keuze voor het definitieve voorkeursalternatief.  Omdat de provincie Groningen het overgrote deel van de kosten betaald wordt het definitieve voorkeursalternatief voorgelegd aan Provinciale Staten.

2018 Ontwerp-tracébesluit

Het voorkeursalternatief wordt nog verder uitgewerkt in een Ontwerp-tracébesluit/ Milieu Effectrapportage (MER). Alle effecten worden nog specifieker onderzocht en het ontwerp verder geoptimaliseerd. Dit leidt tot een grote stapel onderzoeksrapporten en tekeningen. Deze worden gedurende zes weken ter inzage gelegd. Dit wordt o.a. aangekondigd in de Staatscourant en de regionale dagkrant en de huis-aan-huiskranten. Belanghebbenden kunnen hier een zienswijze op indienen. De projectgroep verwerkt deze reacties, waar mogelijk, in de plannen. In de zogenoemde Nota van Antwoord ontvangen de insprekers reactie op hun zienswijze.

2019 Tracébesluit

Met het verwerken van de zienswijzen van belanghebbenden is het ontwerp nog verder geoptimaliseerd tot een Tracébesluit. Ook het Tracébesluit wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd.
Belanghebbenden die op het ontwerp-tracébesluit hebben gereageerd kunnen tegen dit besluit in beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als er geen beroepen zijn of wanneer de Raad van State deze heeft verworpen is het Tracébesluit onherroepelijk. Dit geeft groen licht voor de realisatie.

Is het tracébesluit eenmaal onherroepelijk, dan moeten de betrokken provincie en gemeentes ervoor zorgen dat de gekozen oplossing in het gebied wordt ingepast. Dit doen zij door het bestemmingsplan aan te passen en bijvoorbeeld de benodigde vergunningen te verlenen.

2020 – 2023 Realisatiefase

Het Tracébesluit voor het project is genomen in de realisatiefase. Alle procedures zijn doorlopen en de financiële middelen zijn beschikbaar. De werkzaamheden kunnen beginnen.