Planning

Voor het aanpassen van een Rijksweg wordt de tracéwetprocedure doorlopen. Hieronder leest u per stap wat er allemaal moet gebeuren voordat de Minister haar toestemming geeft voor de realisatie van de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam.

2015 Voorverkenning

Provincie Groningen heeft samen met de regio in een Voorverkenning de mogelijkheden voor de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam onderzocht. Dit heeft in 2015 geleid tot de bestuurlijke overeenkomst tussen het Rijk en de provincie, de zogenoemde startbeslissing “Verdubbeling N33 Zuidbroek – Appingedam.

2015 Startbeslissing

Na het Bestuurlijk Besluit is er een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarbij de Startbeslissing.
Dit document is op 9 september 2015 gepubliceerd in de Staatscourant.

2016 Nota Reikwijdte en Detailniveau

Van 21 april tot en met 2 juni 2016 heeft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter visie gelegen. Hierin is beschreven welke effecten onderzocht worden tijdens de Verkenning. Hier hebben 41 mensen een zienswijze op ingediend. In de Nota van Antwoord hebben zij een reactie ontvangen op hun zienswijze.

2017 Verkenning

De verkenning is er om zorgvuldig te kunnen beslissen hoe het probleem kan worden opgelost. In deze fase wordt informatie verzameld over het gebied, de aard van het probleem, relevante ruimtelijke ontwikkelingen en mogelijke oplossingen.

Momenteel werken Rijkswaterstaat en provincie Groningen aan de Verkenning. In deze fase van het project worden vijf alternatieven uit de Voorverkenning nader onderzocht. Bij de uitwerking hiervan wordt de omgeving actief betrokken. Het eindresultaat is dat de bestuurders eind 2017 kunnen besluiten over een gedragen voorkeursalternatief. Omdat provincie Groningen het overgrote deel van de kosten betaalt, wordt het voorkeursalternatief ook ter instemming voorgelegd aan de Provinciale Staten.

2018 Besluit voorkeursalternatief

De resultaten van de Verkenning, waarin alle alternatieven nader zijn onderzocht, leiden tot een Voorkeursalternatief. Het Bestuurlijk Duo, de gedeputeerde van Provincie Groningen en de DG Bereikbaarheid van het Ministerie van I&M, besluiten over het voorkeursalternatief. Voordat het besluit plaatsvindt wordt de omgeving geïnformeerd over de resultaten van de Verkenning. Belanghebbenden kunnen hier informeel op reageren. Na het bestuurlijk besluit wordt het voorkeursalternatief ter instemming behandeld in de Provinciale Staten.

2018 Ontwerp-tracébesluit

Het voorkeursalternatief wordt nog verder uitgewerkt in een Ontwerp-tracébesluit/ Milieu Effectrapportage (MER). Alle effecten worden nog specifieker onderzocht en het ontwerp verder geoptimaliseerd. Dit leidt tot een grote stapel onderzoeksrapporten en tekeningen. Deze worden gedurende zes weken ter inzage gelegd. Dit wordt o.a. aangekondigd in de Staatscourant en de regionale dagkrant en de huis-aan-huiskranten. Belanghebbenden kunnen hier een zienswijze op indienen. De projectgroep verwerkt deze reacties, waar mogelijk, in de plannen. In de zogenoemde Nota van Antwoord ontvangen de insprekers reactie op hun zienswijze.

2019 Tracébesluit

Met het verwerken van de zienswijzen van belanghebbenden is het ontwerp nog verder geoptimaliseerd tot een Tracébesluit. Ook het Tracébesluit wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd.
Belanghebbenden die op het ontwerp-tracébesluit hebben gereageerd kunnen tegen dit besluit in beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als er geen beroepen zijn of wanneer de Raad van State deze heeft verworpen is het Tracébesluit onherroepelijk. Dit geeft groen licht voor de realisatie.

Is het tracébesluit eenmaal onherroepelijk, dan moeten de betrokken provincie en gemeentes ervoor zorgen dat de gekozen oplossing in het gebied wordt ingepast. Dit doen zij door het bestemmingsplan aan te passen en bijvoorbeeld de benodigde vergunningen te verlenen.

2020 – 2023 Realisatiefase

Het Tracébesluit voor het project is genomen in de realisatiefase. Alle procedures zijn doorlopen en de financiële middelen zijn beschikbaar. De werkzaamheden kunnen beginnen.