Planning

Voor het aanpassen van een Rijksweg wordt de tracéwetprocedure doorlopen. Hieronder leest u per stap wat er allemaal moet gebeuren voordat de Minister haar toestemming geeft voor de realisatie van de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam.

2018 Definitief voorkeursalternatief

De resultaten van de Verkenning, waarin alle alternatieven nader zijn onderzocht, leiden tot een voorgenomen voorkeursalternatief. Dit wordt tijdens een consultatieronde ter visie gelegd.

De reacties worden meegenomen in de keuze voor het definitieve voorkeursalternatief.  Omdat de provincie Groningen het overgrote deel van de kosten betaalt, wordt het definitieve voorkeursalternatief voorgelegd aan Provinciale Staten.

2019-2020 Ontwerp-tracébesluit

Het voorkeursalternatief wordt nog verder uitgewerkt in een Ontwerp-tracébesluit/ Milieu Effectrapportage (MER).  Alle effecten worden nog specifieker onderzocht en het ontwerp verder geoptimaliseerd. Dit leidt tot een grote stapel onderzoeksrapporten en tekeningen. De verwachting is dat dit in het voorjaar van 2020 klaar is. Deze worden dan gedurende zes weken ter inzage gelegd. Dit wordt o.a. aangekondigd in de Staatscourant en de regionale dagkrant en de huis-aan-huiskranten. Belanghebbenden kunnen hier een zienswijze op indienen. De projectgroep verwerkt deze reacties, waar mogelijk, in de plannen. In de zogenoemde Nota van Antwoord ontvangen de insprekers reactie op hun zienswijze.

2021 Tracébesluit

Met het verwerken van de zienswijzen van belanghebbenden is het ontwerp nog verder geoptimaliseerd tot een Tracébesluit. Ook het Tracébesluit wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd.
Belanghebbenden die op het ontwerp-tracébesluit hebben gereageerd kunnen tegen dit besluit in beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als er geen beroepen zijn of wanneer de Raad van State deze heeft verworpen is het Tracébesluit onherroepelijk. Dit geeft groen licht voor de realisatie.

Is het tracébesluit eenmaal onherroepelijk, dan moeten de betrokken provincie en gemeentes ervoor zorgen dat de gekozen oplossing in het gebied wordt ingepast. Dit doen zij door het bestemmingsplan aan te passen en bijvoorbeeld de benodigde vergunningen te verlenen.