Denk mee!

Samen

N33 Midden. Meer weg, meer waarde

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Gedeputeerde Staten (GS) van Groningen hebben het Voorkeursalternatief voor het project verdubbeling N33 Midden vastgesteld. Er is definitief gekozen voor alternatief X1 dat uit de omgeving is aangedragen. Deze ligt nu ter instemming voor bij Provinciale Staten. Het alternatief scoort het beste op verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de Eems/Dollard regio, en kent ook een groot draagvlak in de omgeving. Ook biedt dit alternatief de beste kansen voor herstel van de oorspronkelijke landschaps- en kavelstructuur. Nadat in januari 2018 de keuze voor het X1 alternatief was gemaakt, volgde een consultatieronde met de omgeving. Ook is een extra advies gevraagd van de commissie m.e.r. en zijn varianten voor de zuidelijke ontsluiting Appingedam verder bekeken.

Wilt u nog reageren op het vastgestelde Voorkeursalternatief dan kan dat tijdens Praten met de Staten op woensdag 21 november 2018.

Vervolgproces
Het Voorkeursalternatief wordt op grond van de Tracéwet nu uitgewerkt tot een (Ontwerp)Tracébesluit (OTB). Dit is de fase waarin het ontwerp verder op detailniveau wordt uitgewerkt. We betrekken de omgeving in ontwerpsessies voor deze verdere uitwerking van de weg en de inpassingen in de omgeving. De OTB fase wordt medio 2019 afgerond. Daarna volgt een inspraakronde en kan er gestart worden met de voorbereidingen van de realisatiefase. De verwachting is dat in 2021 de daadwerkelijke uitvoering start en de verdubbeling uiterlijk 2024 gereed is.

N33 Midden. Meer weg, meer waarde

Nieuws

Twitter