Ontwerp Tracé Besluit N33 Midden ligt ter visie

Vanaf vandaag ligt het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) van de N33 Midden ter visie. Belanghebbenden kunnen tot en met woensdag 7 oktober een zienswijze indienen bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Directie Participatie in Den Haag. De Commissie m.e.r. beoordeelt het MER en brengt hierover begin oktober een advies uit.

Belanghebbenden kunnen op drie manieren hun zienswijze indienen:

 1. Digitaal
  Bij voorkeur ontvangen wij de zienswijze digitaal. Dat kan alleen via platformparticipatie.nl/N33Midden.
 2. Mondeling
  Telefonisch tijdens kantooruren via telefoonnummer 070 456 89 99. Of tijdens de inloopbijeenkomsten in Appingedam en Siddeburen waarbij een notulist deze zienswijze opschrijft.
 3. Post
  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  Directie Participatie
  o.v.v. Ontwerptracébesluit N33 Midden
  Postbus 20901, 2500 EX Den Haag

Op www.platformparticipatie.nl/N33Midden vind je meer informatie over de procedures. De relevante rapporten zijn hier te downloaden.

Online vragen stellen en telefonisch spreekuur
Ben je niet in de gelegenheid om naar onze inloopbijeenkomsten te komen, dan kun je ook online de plannen inzien. Om de plannen te bekijken, ga je naar onze interactieve 3D-visualisatie. Mocht je een vraag hebben dan kun je die ook stellen via dezelfde link.

Daarnaast bieden we je ook de mogelijkheid om gedurende de ter visielegging (27 augustus tot en met 7 oktober) telefonisch vragen te stellen. Dit kan van maandag t/m donderdag van 15.30 – 16.30 uur via 06-15068073.