2021 Tracébesluit

Met het verwerken van de zienswijzen van belanghebbenden is het ontwerp nog verder geoptimaliseerd tot een Tracébesluit. Ook het Tracébesluit wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd.
Belanghebbenden die op het ontwerp-tracébesluit hebben gereageerd kunnen tegen dit besluit in beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als er geen beroepen zijn of wanneer de Raad van State deze heeft verworpen is het Tracébesluit onherroepelijk. Dit geeft groen licht voor de realisatie.

Is het tracébesluit eenmaal onherroepelijk, dan moeten de betrokken provincie en gemeentes ervoor zorgen dat de gekozen oplossing in het gebied wordt ingepast. Dit doen zij door het bestemmingsplan aan te passen en bijvoorbeeld de benodigde vergunningen te verlenen.