2019-2020 Ontwerp-tracébesluit

Het voorkeursalternatief wordt nog verder uitgewerkt in een Ontwerp-tracébesluit/ Milieu Effectrapportage (MER).  Alle effecten worden nog specifieker onderzocht en het ontwerp verder geoptimaliseerd. Dit leidt tot een grote stapel onderzoeksrapporten en tekeningen. De verwachting is dat dit in het voorjaar van 2020 klaar is. Deze worden dan gedurende zes weken ter inzage gelegd. Dit wordt o.a. aangekondigd in de Staatscourant en de regionale dagkrant en de huis-aan-huiskranten. Belanghebbenden kunnen hier een zienswijze op indienen. De projectgroep verwerkt deze reacties, waar mogelijk, in de plannen. In de zogenoemde Nota van Antwoord ontvangen de insprekers reactie op hun zienswijze.