Alternatieven D en G uit Voorverkenning

Naar aanleiding van de zienswijzen op de Nota Reikwijdte en Detailniveau worden er twee extra alternatieven meegenomen in de Verkenning. Het gaat om de alternatieven D en G uit de Voorverkenning. In eerste instantie werden deze ontwerpen niet verder uitgewerkt, omdat ze minder oplossend vermogen hebben dan de ontwerpen voor een volledige verdubbeling.

Maar volgens de Wet milieubeheer moeten we alle alternatieven onderzoeken die technisch maakbaar, betaalbaar en in principe probleemoplossend zijn. Hier is in een zienswijze op gewezen. Alternatieven D en G voldoen aan deze criteria en worden daarom net als de bestaande alternatieven nader onder de loep genomen. Op deze manier worden alle alternatieven, die aan de wettelijk gestelde criteria voldoen, gelijkwaardig in de Milieu Effectrapportage (MER) beschreven.