PAS en N33 midden

De Raad van State heeft een uitspraak gedaan dat de PAS (Programma Aanpak Stikstofdepositie) niet gebruikt kan worden voor het vaststellen van een tracé besluit voor wegen. Dit betekent concreet ook voor de N33 Midden een projectspecifieke onderbouwing moet worden opgesteld en dat aangetoond moet worden dat voor alle activiteiten er geen sprake is van significante effecten op nabij gelegen natuurgebieden. Voor de N33 Midden zijn dat de Waddenzee en de Drentse Aa gebied.

Er wordt momenteel bij het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat gewerkt aan een alternatieve rekenmethode die er op zijn vroegst half september zal zijn. Tot die tijd kunnen we niet de effecten bepalen en weten we niet of en zo ja welke maatregelen moeten worden genomen om de stikstof gevoelige habitats types te ontzien.

We gaan intussen wel verder met alle bepalingen voor andere (natuur)effecten en eventuele mitigerende en compenserende maatregelen.

De brief met de huidige stand van zaken (13-09-2019)  kunt u vinden op de website van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.