Ontwerpen

Eind januari 2018 is alternatief X1 gekozen als voorlopig voorkeursalternatief. Van 16 februari tot en met 16 maart 2018 kon iedereen reageren op het voorlopige voorkeursalternatief. Meer informatie.

Voor de verdubbeling van de N33 zijn zeven alternatieven onderzocht. Alternatieven A, B, C, X1 en X2 gaan uit van een volledige verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Alternatief X1 en X2 zijn ontstaan vanuit het initiatief van de werkgroep Tjuchem en de ontwerpsessies met de omgeving. Alternatieven D en G (uit de voorverkenning) zijn toegevoegd naar aanleiding van een zienswijze op de Nota Reikwijdte en Detailniveau.

 

Alternatief C: Verdubbeling met grotere aanpassing tracé

Dit alternatief gaat uit van het verdubbelen van de N33 op of nabij het bestaande tracé tot en met de aansluiting Geerlandweg. Daarna volgt een nieuw tracé in noordelijke richting, dicht langs Tjuchem. Voor de kruisingen van het nieuwe tracédeel met de bestaande Hoofdweg in Tjuchem het Afwateringskanaal van Duurswold en de Laskwerderweg zijn nieuwe viaducten nodig. Nabij de aansluiting Holeweg (N362) sluit het nieuwe tracé weer aan op het bestaande tracé van de N33 richting brug over het Eemskanaal. Het wegverloop bij Appingedam wordt aangepast door de verlegging van het tracé tussen Tjuchem en de N362. Op een aantal locaties zal ook de onderliggende infrastructuur moeten worden aangepast. In de illustraties is de lijn doorgetrokken over het water, maar de Eelwerderbrug behoort niet tot dit project.

Alternatief X1, verdubbeling met een meer gestrekt tracé, west

Dit alternatief gaat uit van het verdubbelen van de N33 op of nabij het bestaande tracé tot in het Hulsweersterbos. Daarna volgt een nieuw tracé in noordelijke richting, aan we westzijde van de leidingstrook en zoveel mogelijk gestrekt door de agrarische structuur. Nabij de aansluiting Holeweg (N362) sluit het nieuwe tracé weer aan op het bestaande tracé van de N33 richting brug over het Eemskanaal. In de illustraties is de lijn doorgetrokken over het water, maar de Eelwerderbrug behoort niet tot dit project.

Alternatief X2, verdubbeling met een meer gestrekt tracé, oost

Dit alternatief gaat uit van het verdubbelen van de N33 op of nabij het bestaande tracé tot in het Hulsweersterbos. Daarna volgt een nieuw tracé in noordelijke richting, aan we oostzijde van de leidingstrook en zoveel mogelijk gestrekt door de agrarische structuur. Nabij de aansluiting Holeweg (N362) sluit het nieuwe tracé weer aan op het bestaande tracé van de N33 richting brug over het Eemskanaal. In de illustraties is de lijn doorgetrokken over het water, maar de Eelwerderbrug behoort niet tot dit project.

Alternatief D Verdubbeling Zuidbroek – Siddeburen

Bij deze variant wordt alleen het traject tussen de A7 en Siddeburen verdubbeld en ongelijkvloers gemaakt. De lengte van het te verdubbelen tracé is 10 km.

Alternatief G Tweede rijstrook als inhaalstrook

In deze variant wordt tussen de Scheemderweg en de Geerlandweg een derde rijstrook aangelegd als inhaalstrook. Van de Scheemderweg tot direct ten noorden van Korengarst en van de Oudeweg tot de Geerlandweg zijn er twee rijstroken in noordelijke richting. Daartussen in, vanaf Siddeburen tot aan Korengarst zijn er twee rijstroken in zuidelijke richting.